Preskočiť na obsah

Civilná ochrana (CO)

Informácie, ktoré nájdete v dokumente

a) informácie o zdroji ohrozenia, informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí,

b) nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť,

c) informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,

d) úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,

e) podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva,

f) odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností.

PRÍPRAVA OBYVATEĽSTVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC (POSVP)

SEBAOCHRANA je pomoc vlastnými silami a prostriedkami, ktorá sa zameriava na ochranu vlastnej osoby a jej najbližšieho okolia a smeruje k zmierneniu alebo k zamedzeniu pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti – živelnej pohromy.

ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI ŽIVELNÝCH POHROMÁCH

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof.

To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.

Cieľom prezentácie je poskytnúť vám základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré vám pomôžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok a má usmerniť vaše konanie v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť spoznať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je potrebná pomoc.

Danú problematiku rieši:

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Základné pojmy:

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení
zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu stanovenom zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Mimoriadnou udalosťou (vznikne) sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom:

živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok

Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok.

Havárie sú najmä:

 • požiare a výbuchy,
 • úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadkov, ropných produktov s kontamináciou územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd,
 • poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov.

Katastrofa
Je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Katastrofy sú najmä:

 • veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi,
 • havárie jadrových zariadení, porušenie vodných stavieb

Územie postihnuté účinkami katastrofy je charakterizované

 • postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín,
 • zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,
 • narušením chodu života, výroby a životného prostredia.

Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa je nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, biologickými alebo fyzikálnymi faktormi, vrátane takého ohrozenia verejného zdravia, ktoré má medzinárodný dosah. (§ 48 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia …)

Teroristický útok je cielený útok skupiny ľudí alebo jednotlivca so zameraním na usmrtenie, zranenie alebo vyvolanie paniky u veľkej skupiny obyvateľov. Jeho cieľom bývajú strategické stavby, symboly štátnosti, vodohospodárske stavby veľkého významu. Je to akákoľvek násilná akcia proti civilnému obyvateľstvu, s cieľom vyvolať paniku, stupňovať pocit strachu a straty bezpečia s ohrozením životov, zdravia a majetku obyvateľstva.

Tieseň je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.

ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA

 • 112 Koordinačné stredisko IZS (v 8 krajoch)
 • 150 Hasičský a záchranný zbor
 • 155 Záchranná zdravotná služba
 • 158 Štátna polícia
 • 159 Mestská / obecná polícia
 • 18 300 Horská záchranná služba

Vyhýbajte sa zneužívaniu čísla tiesňového volania 112 !!!
Volaním na číslo tiesňového volania 112, ak pomoc skutočne nepotrebujete, toto číslo blokujete a znemožňujete sa dovolať človeku v tiesni.

Raz aj vy možno budete potrebovať pomoc.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
 • Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

„VŠEOBECNÉ OHROZENIE“
dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

„OHROZENIE VODOU“
šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom

„KONIEC OHROZENIA“
dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá sa vyhlasuje. Počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:
a) záchranné práce, silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia,
b) evakuácia,
c) núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie,
d) použitie základných a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému,
e) nariadenie vykonávania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súlade s osobitnými predpisom, ak je to vzhľadom na povahu mimoriadnej udalosti potrebné.

Hmotnosť evakuačnej batožiny a jej odporúčaný obsah

Hmotnosť batožiny môže byť najviac:
25 kg u dospelej osoby, 15 kg u dieťaťa, 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.
 b) Odporúčaný obsah batožiny:
1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,
4. predmety osobnej hygieny,
5. vrecková lampa,
6. prikrývka alebo spací vak,
7. náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,
8. ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Oprávnenia fyzických osôb

Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany a na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Fyzické osoby majú právo na vytvorenie podmienok na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu, ktorej cieľom je umožniť získanie nevyhnutných vedomostí a zručností v sebaochrane a pomoci iným v núdzi.

Všeobecné ustanovenia o povinnostiach v prípadoch mimoriadnej udalosti

Osoba, je v prípadoch mimoriadnej udalosti povinná spolupracovať v civilnej ochrane a možno jej uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov

Vecné plnenie
Okresný úrad môže priamo alebo prostredníctvom obce uložiť písomným príkazom právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie, na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti

Osobné úkony
Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi.

PRÍPRAVA OBYVATEĽSTVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC (POSVP) 2021

Téma: ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI ŽIVELNÝCH POHROMÁCH

Podľa prílohy č.1 vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovaní jednotiek civilnej ochrany

Živelné pohromy sú najmä:

 • povodne a záplavy
 • krupobitia
 • následky víchrice
 • zosuvy pôdy
 • snehové kalamity a lavíny
 • rozsiahle námrazy
 • zemetrasenia

Na území okresov Galanta a Šaľa, najčastejšie možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí:

vietor (víchrice), teplotné extrémy (horúčavy, mrazy), búrky a prívalové dažde (krupobitie), povodne a záplavy, inverzia, hmly, snehové kalamity, námrazy a poľadovice, lesné požiare, požiare a výbuchy vo výrobných podnikoch vyplývajúce z povahy ich činnosti, vznik chorôb a epidémií (ochorenia ľudí a zvierat).

Povodne a záplavy môžu vzniknúť:

Galanta: v okolí riek a riečok – Váh, Čierna voda, Malý Dunaj, Salibský Dudváh, Gidra.

Šaľa: je chránený systémom hrádzí a tak je pravdepodobnosť vzniku povodní a záplav z riek Váh a Dudváh veľmi malá.

Územie postihnuté účinkami živelnej pohromy je charakterizované:

1. postihnutím veľkého počtu osôb, ktoré sú bez prístrešia a základných životných potrieb, šokované, zranené alebo usmrtené,
2. zničením a poškodením budov, priemyselných objektov, mostov, narušením dopravy, zničením kultúrnych pamiatok a chránených prírodných útvarov,
3. miestnymi a plošnými závalmi ulíc, poškodením pozemných komunikácií,
4. poškodením rozvodných sietí a ich zariadení,
5. vznikom požiarov,
6. zatopením objektov a zaplavením rozsiahlych území,
7. postihnutím veľkého počtu zvierat, zničením a narušením porastov, lesov a pôdy,
8. zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,
9. celkovým narušením života, životného prostredia a obmedzením výroby.

Ak nie sú k dispozícii špeciálne prostriedky individuálnej ochrany (PIO), je nevyhnutné použiť prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest, resp. povrchu tela.

Improvizované prostriedky sa zhotovujú na ochranu dýchacích ciest, očí a nekrytých častí tela z bežne dostupných materiálov, ktoré sú určené len na nevyhnutný čas pri evakuácii alebo na krátkodobý nevyhnutný pohyb vonku.

Osoby informovať o potrebe použitia improvizovanej ochrany v prípade MU – úniku nebezpečných látok.

Zákon 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

§ 18 Povodňové záchranné práce

(1) Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia

 • v čase nebezpečenstva povodne,
 • počas povodne,
 • a po povodni

na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.

(2) Povodňové záchranné práce riadi obec, okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja.

Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi OR HaZZ alebo KR HaZZ do času, kým riadenie neprevezme obec, okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja.

Povodňovými záchrannými prácami sú:

a) hlásna povodňová služba
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy,
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
f) evakuácia,
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev
a z komunikácií,
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz okresného úradu, OÚ v sídle kraja alebo obce počas mimoriadnej situácie.

Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

ČINNOSŤ OBYVATEĽSTVA V OBLASTI OHROZENIA POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

Čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú záchranné práce

PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A  ZÁPLAVAMI

 • vytypujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 • pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
 • upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
 • pripravte si evakuačnú batožinu.

V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV

 • opustite ohrozený priestor,
 • netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie – krízového štábu,
 • v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

PO POVODNIACH A  ZÁPLAVÁCH

 • nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
 • zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou – riaďte sa pokynmi hygienika,
 • informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,
 • kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd

Postup a náležitosti pre uplatnenie jednorazovej finančnej výpomoci

Fyzická osoba (občan)

Jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia (ďalej len „obydlie“), ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

 • Fyzická osoba (žiadateľ o výpomoc) predloží obci, na ktorej území sa obydlie nachádza písomnú žiadosť do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.
 • Prílohou žiadosti je výpis z listu vlastníctva, kópia listu vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu.

Vzor žiadosti

(žiadateľ k žiadosti priloží uvedené prílohy)

Prílohy:
1. Fotodokumentácia poškodenia obydlia a zariadenia mimoriadnou udalosťou
2. Výpis z listu vlastníctva
3. Kópia listu vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy,
(alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu)

Upozornenie: Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá obci, na ktorej území sa obydlie nachádza, do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.

Právne normy, vykonávacie predpisy, používané pri riešení problematiky civilnej ochrany

 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 443/2007 Z. z.
 • Vyhláška MV SR č. 599/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
 • https://www.minv.sk/?Zachranne_prace
 • Dokumenty zverejňované odborom krízového riadenia OU Galanta.