Preskočiť na obsah

Kultúra v obci

Abrahámsky kroj – ľudový odev

Abrahámsky kroj patrí do trnavského regiónu.

Ženský kroj: Je to riasená sukňa a vyšívaná zástera. Rukávce sú so zlatom vyšívané na gatre. Dolná časť rukávcov – tacle je z čipiek, ktoré sa zhotovovali paličkovaním. Krézel (golier) je tiež zhotovené z čipiek so zlatom vyšívaným obojkom. Pod krkom je vyšívaná mašľa. Slobodné dievčatá majú na hlave širokú červenú stužku dolu zakončenú zlatými strapcami. Vydaté ženy nosia na hlave zlatom vyšívaný čepiec s bielim riaseným okrajom. Ku kroju patrí aj vyšívaný prucel (vesta). Na zásteru sa viažu prepásky so širokým vyšívaných stužiek. Na nohy si ženy obúvajú čižmy až po kolená.

Mužský kroj: Sú to čierne, úzke, súkenné nohavice zdobené šnurovaním. Košeľa vyšívaná so širokými rukávmi. Na košeľu sa oblieka stromový prucel. Na hlave sa nosí malý čierny širáčik s kosierkami pre mládencov. Čižmy sú vysoké po kolená.

Múzeum v obci Abrahám

Myšlienka zriadenia múzea vznikla už niekedy v roku 1998. Vtedy bol podaný návrh na zriadenie stálej výstavy poľnohospodárskeho náradia, strojov a nástrojov, pochádzajúcich z poľnohospodárskej činnosti v našej obci. Poľnohospodárska práca bola hlavnou výrobnou činnosťou, ktorou sa živilo obyvateľstvo obce v minulých storočiach.

Dôvodom, prečo sa myšlienka nezrealizovala bolo to, že obec nevlastnila primeranú miestnosť, v ktorej by sa takáto výstava dala inštalovať. V roku 2003 bola školská družina z dôvodov šetrenia finančnými prostriedkami na vykurovanie a elektrinu premiestnená do budovy základnej školy. Uvoľnené priestory sa javili ako veľmi vhodné pre zriadenie obecného múzea. Jedná sa o dve veľké miestnosti prístupné zo vstupnej chodby so samostatným vchodom. Obecné zastupiteľstvo v týchto priestoroch schválilo zriadenie múzea. Najskôr bolo potrebné uvoľnené miestnosti dať do takého stavu, aby dôstojne reprezentovali našu obec a boli vhodné na umiestnenie zbierok. Bolo to najmä osekanie zavlhnutého muriva, omietnutie, oprava a rekonštrukcia elektrickej inštalácie a osvetlenia, vymaľovanie, rekonštrukcia prístrešku a plávajúca podlaha. Oplotenie bolo opravené a natreté už v jesenných mesiacoch brigádnikmi z miestneho odboru Matice Slovenskej. Ďalej sa opravila ľavá miestnosť: pokladanie dlažby do chodby a pred vstup. Práce pokračovali v jarných mesiacoch r.2004 opravou fasády a úpravou priestorov pred budovou. V miestnosti vedľa knižnice boli nainštalované vitríny pre exponáty. Nachádza sa tu stála výstava od najstaršieho osídlenia až po súčasnosť. Sú tam vystavené predmety pochádzajúce z vykopávok, uchované písomnosti, dokumenty, fotografie a ostatné predmety. V miestnosti vľavo sú vystavené hlavne exponáty a predmety, z hospodárstiev a domácností minulých storočí. Otvorenie múzea sa uskutočnilo 26.septembra 2004. Zbierka predmetov do múzea pokračuje a tí spoluobčania, ktorí chcú do Abrahámskeho múzea venovať vhodné fotografie, dokumenty a predmety o histórii Abrahámu, môžu tak urobiť už v súčasnosti na obecnom úrade. So súhlasom darcu budú darované predmety označené menom darcu.

Prispejte i Vy, Vážení spoluobčania k tomu, aby sa zachovali historické predmety aj pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás.

Horváthová Ľudmila

Správkyňa obecného múzea a obecnej knižnice

0911 151 416 031/ 785 72 75

Obecné múzeum v Abraháme

Otváracie hodiny:
každú prvú nedeľu v mesiaci od 15:00 – 18:00h
Iný termín je možný po dohode so správkyňou.

Knižnica v obci Abrahám

Zriadenie Obecnej knižnice v Abraháme možno siaha do obdobia začiatkov 20 rokov minulého storočia, kedy v roku 1919 bol vydaný prvý knižničný zákon. Prvé zachovalé písomné doklady o knižnici siahajú do obdobia 50-tych rokov, kedy podľa záznamov v obecnej kronike mala knižnica 658 knižničných jednotiek (kníh). Vzostup knižnice začína až po prijatí nového knižničného zákona o verejných knižniciach v roku 1959 č. 53. Na základe tohto knižničného zákona sa knižnica rozvíjala a jej zriaďovateľ sa riadil až do roku 2000. 1. júla roku 2000 nadobúda platnosť nový zákon o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Zb. O Matici slovenskej.

Čo je vlastne knižnica?

Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba, alebo súčasť právnickej osoby. Získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Inými slovami, je to zariadenie, v ktorom si môže každý občan našej obce bezplatne vypožičať knihy nielen pre zábavu, ale aj pre štúdium. Zriaďovateľom obecnej knižnice na základe všetkých vydaných zákonov a v konečnom dôsledku posledného z roku 2000 je obecný úrad. Obecný úrad v Abraháme v zastúpení starostu menuje aj odvoláva knihovníka, ktorý je poverený spravovaním majetku knižnice a jej činnosťou. Naša knižnica v minulosti niesla názov obecná knižnica, miestna ľudová knižnica a teraz znovu obecná knižnica. Prvé písomné záznamy o knižnici sa zistili z roku 1958, kedy knižnica mala prírastok 176 zväzkov kníh. Na podklade schválených jednotných tlačív, pre všetky knižnice v našom štáte sa pristúpilo v roku 1967 k prepracovaniu knižničného fondu do nových prírastkových zoznamov a v tomto smere sa i naďalej eviduje prírastok. Do roku 1990 knihovníka a knižnicu po finančnej stránke dotovala Okresná knižnica v Galante, ktorá bola poverená poskytovaním metodickej pomoci. Knihovnícku funkciu v našej knižnici vykonával knihovník neprofesionálny (dobrovoľník), čiže knihovník, s ktorým bola uzatvorená dohoda o vykonávaní tejto činnosti na základe ročnej odmeny. Takýmto spôsobom je knihovník odmeňovaný i dodnes. Počas svojej existencie sa knižnica niekoľkokrát sťahovala. Bola umiestnená v základnej škole, v osvetovej besede, v predajni dnešných Lahôdok a v súkromnom dome rodiny Uhrovej (dnešná pošta). Teraz je umiestnená v budove starej základnej školy v samostatnej miestnosti o rozmeroch 48 m2. Knižnica je vybavená knižničným nábytkom. Má vybudované knižničné katalógy, ktoré sústavne dopĺňa s narastajúcim knižničným fondom. Práva a povinnosti knižnice voči čitateľom a čitateľov voči knižnice sú zahrnuté v organizačnom a výpožičnom poriadku, ktorý vypracoval a schválil obecný úrad. Okrem literatúry pre deti, mládež, dospelých (náučná a beletria) sú v knižnici i diela encyklopedické a kroniky. Tieto knižničné jednotky slúžia iba na prezenčné vypožičanie.

Pre verejnosť je knižnica otvorená jedenkrát v týždni. V oblasti kultúrno – výchovnej činnosti sa knižnica orientuje na organizovanie besied, súťaží, literárnych kvízov. Zo zaujímavých podujatí sú i autogramiády. Prostredníctvom knižnice našu obec navštívil rad významných spisovateľov: Miloš Krno, Vladimír Ferko, Daniel Hevier, Ján Navrátil, Svetloslav Veigl, Peter Glocko, Andrej Chudoba, Anton Rákay, Rudolf Čižmárik, Elena Čepčeková, akademický maliar Andrej Smolák, autori publikácie “ Atlas burín“ a iní. O ďalšej činnosti knižnice, knihovníkoch, knižničnom fonde, čitateľoch, vás budeme priebežne informovať.

Obecná knižnica

Otváracie hodiny:
každý piatok od 13.00 – 19.00h