Preskočiť na obsah

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve

Zverejnené 11.4.2024.

Jarné obdobie sa pravidelne spája so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy či spaľovaním biologického odpadu alebo iných horľavých látok.

Prečo je zakázané vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov? Vypaľovanie ničí štruktúru pôdy, jej mikroorganizmy, v dôsledku čoho trávnatý porast redne, pôda sa obnažuje a odplavuje. Zahynie pritom množstvo užitočného hmyzu, drobného vtáctva a zveri. Nehovoriac o tom, že pozostatky suchej vegetácie predstavujú nebezpečenstvo vzniku požiaru a jeho rozšírenie hlavne v lesných porastoch.

Pre právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a aj pre fyzické osoby je zakázané vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov!

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ale nezakazuje fyzickým osobám (občanom), právnickým osobám  a fyzickým osobám – podnikateľom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v prípade, že budú dôsledne dodržiavať opatrenia v zmysle platnej legislatívy, kde je uvedené, že:

Fyzické osoby:

  • sledujú klimatické a poveternostné podmienky a kontrolujú miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
  • ukladajú horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
  • zabezpečia potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
  • vykonávajú kontrolu  stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
  • po skončení spaľovania vykonávajú dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolujú okolie.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia:

  • určujú konkrétne podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre každé spaľovanie v závislosti od druhu a množstva spaľovaných horľavých látok, poveternostných podmienok a miesta a plochy spaľovania vrátane okolností, keď je spaľovanie zakázané, a určujú zodpovednú osobu za ich dodržiavanie,
  • ukladajú horľavé látky pred začatím spaľovania do upravených hromád mimo požiarne nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých materiálov,
  • zabezpečujú potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovného náradia a spojovacích prostriedkov,
  • vykonávajú kontrolu stavu spaľovacieho miesta a priľahlých priestorov v priebehu spaľovania a po jeho skončení na účely zistenia intenzity dohorievania; určujú dobu, počas ktorej sa po skončení spaľovania bude vykonávať ich kontrola,
  • pred začatím spaľovania oznamujú na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

Za porušenie uvedených povinností hrozí:

fyzickej osobe pokarhanie alebo pokuta do 331 eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 eur .

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante vyzýva občanov, aby sa vyhli vypaľovaniu trávnatých porastov, ktoré značne poškodzuje ekosystém, ohrozuje ľudské životy a zapríčiňuje nenahraditeľné škody. Dôsledným dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti dôjde k podstatnému zníženiu požiarovosti a k zvýšeniu ochrany životného prostredia.

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112.