Preskočiť na obsah

Vykurovacie obdobie – zvýšené riziko vzniku požiarov

Zverejnené 27.10.2023.

Vážení občania!

Vykurovacie obdobie je jedným z rizikových časových období počas roka sprevádzaným zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Zo štatistík o príčinách vzniku požiarov vyplýva, že najčastejšími príčinami sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha a nevyhovujúci technický stav vykurovacích telies. Častými príčinami sú tiež nedbalosť a neopatrnosť osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar.

Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia je povinný každý užívateľ vykurovacieho alebo ohrievacieho telesa vykonať ich kontrolu a dbať o dodržiavanie protipožiarnych pravidiel:

  • Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály.
  • Inštaláciu vykurovacích telies, sporákov a pod. môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu.
  • Zabezpečte kontrolu komínových telies pred začiatkom vykurovacej sezóny.
  • Vykurovacie telesá inštalujte na nehorľavých podložkách, a to spôsobom určeným výrobcom.
  • Popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob.
  • Nepoužívajte horľavé kvapaliny k rozkurovaniu v lokálnych spotrebičoch na pevné palivo (najmä benzín, petrolej, acetón atď.).
  • V blízkosti vykurovacích telies dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť pri skladovaní horľavých materiálov.
  • Udržiavajte poriadok na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach.
  • Používajte vykurovacie telesá len v dobrom technickom stave.
  • Nenechávajte v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktoré si vyžadujú trvalý dozor (bez automatickej regulácie).

Vážení občania, nepodceňujte vyššie uvedené podmienky a len starostlivým dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch.
Dôsledné zabezpečovanie a dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená opatrnosť nás všetkých, môžu znížiť riziko vzniku požiarov počas vykurovacej sezóny.

mjr. Mgr. Martina Beňušová – vymenovaná na zastupovanie vedúceho oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva HaZZ v Galante